Adres Foto
Actuele vacatures

Actuele vacatures


14 oktober 2020

 

Samen kerk, samen sterk!

 

We zijn blij en verheugd dat we nieuwe ambtsdragers mogen voordragen voor het werk in en van onze kerkenraad. In de nieuwe kerkenraadstructuur (waarover meer hierover in de nieuwsbrief/kerkblad) zien we een aantal nieuwe functies en we zijn blij dat we een aantal mensen mogen voordragen aan de gemeente. Enerzijds nieuwe mensen, anderzijds mensen die een andere functie gaan vervullen.
– Henri Bisschop, duo-voorzitter kerkenraad
– Wim Boer, kringouderling
– Hans Huiskes, voorzitter taakgroep Diaconie (nu scriba)
– Geke Lopers, interim-voorzitter taakgroep Pastoraat (nu ouderling)
– Jeannette van Ommen, voorzitter taakgroep Kind & Jeugdwerk

 

Mochten er vanuit de gemeente bezwaren bestaan tegen deze voordracht dan dienen deze kenbaar gemaakt te worden voor 18 oktober a.s., schriftelijk via scriba a.i. Hans Huiskes, mailadres scriba@hervormdzuidwolde.nl of huisadres, Haarspit 4, 7921 DS, Zuidwolde.
Afscheid nemen we van de volgende ambtsdragers:
– Dari Huiskes, diaconaal ouderling
– Rolanda den Boon, voorzitter Diaconie
– Greetje Schaap-Klinge, ouderling
– Henk Lopers, ouderling
– Inge van der Veen, duo-voorzitter kerkenraad
– Gerard Veenstra, ouderling-kerkrentmeester, heeft aangegeven als taakgroeplid Kerkrentmeesters verder te willen gaan in onze organisatie

 

We willen namens de gemeente deze mensen allemaal bedanken voor hun inzet voor de Hervormde gemeente. In de volgende kerkenraadsvergadering zullen vanuit de kerkenraad afscheid genomen worden en de nieuwe mensen welkom worden geheten.
De officiële bevestiging en het afscheid van de ambtsdragers zal plaatsvinden in de eredienst van 25 oktober a.s. om 10.00 u.

 

Samen sterk? Dan ook samen kerk!
Dat is wat we willen zijn, die tekst kan toch niemand ontkennen? Ik heb deze bewust omgedraaid ten opzichte van de titel van het stuk over de (nieuwe) ambtsdragers. We hebben nog een aantal vacatures. Er zijn mensen die afscheid nemen of een andere functie aanvaarden, dit betekent dat we ook weer nieuwe mensen nodig hebben in onze organisatie.

 

In het Nieuwe Testament is het woord kerk vertaald met ‘gemeente’. Ook noemt Jezus de gemeente “Zijn Lichaam”. De gemeente is dus “het Lichaam van Christus.” Het woord ‘gemeente’ staat weer in nauw verband met ‘gemeenschap’. Een groep mensen die iets gemeenschappelijks hebben en veel gemeenschappelijk doen. Die verantwoordelijkheid naar elkaar nemen, omzien naar elkaar. Dat betekent ook dat we naar de mensen omzien die onze organisatie vormen en dat bedoel ik in die zin dat we ook het stokje mogen doorgeven na een (soms lange) periode van werkzaamheid voor onze gemeente. En dat het heel normaal zou zijn dat we dan als gemeente zeggen, “Wat fijn dat jij/u dat voor onze gemeente hebt gedaan, met alle liefde neem ik jouw functie over dat en neem ik mijn verantwoordelijkheid voor een bepaalde periode ”. Dat alles ter ere van Jezus Christus en opbouw van onze kerkelijke geloofsgemeente. En in dat kader zijn we op zoek naar:

 

– Voorzitter taakgroep Pastoraat, wordt de komende tijd waargenomen door Geke Lopers, om deze taakgroep voortgang te kunnen laten blijven maken. Geke is al vele jaren voor onze kerkenraad actief geweest. Dus er dient wel een opvolger te komen.
– Kringouderling, Wim Boer is voorgedragen, maar kan dat straks niet alleen! We hebben, gezien het aantal kringen dat we hebben, in ieder geval een tweede kringouderling nodig.
– Secretaris taakgroep Diaconie, afgelopen jaar door de voorzitter Rolanda den Boon erbij gedaan. Wordt nu waargenomen door overige leden diaconie.
– Scriba, de secretaris van de kerkenraad (notuleren gebeurd door notulist). Hans Huiskes, de huidige scriba neemt dit tijdelijk nog waar, maar we mogen er vanuit gaan dat er een gemeentelid die bovenstaande tekst ter harte neemt en dit op zich wil nemen.
– Preekvoorziener, predikantenplanner van de diensten dat onze eigen predikant niet de dienst voorgaat in onze eigen kerk. Ook dit wordt momenteel nog door Jeanette van Ommen tijdelijk waargenomen en geldt hetzelfde.
– Diverse functies in taakgroepen Pastoraat, Kind & Jeugdwerk, Diaconie, Communicatie, Financiën & Beheer. Dit zijn niet per se ambtsdrager functies, dat kunnen ook functies als lid van een taakgroep zijn. Dat alles in het kader van de nieuwe organisatiestructuur.

 

Dus er is voor elk wat wils in de organisatie van onze gemeente. Iedereen kan zijn talenten in welke vorm dan ook benutten. Laten we samen sterk zijn, dan dienen we ook sámen kerk te zijn. En laten we niet de mensen die al zoveel doen, er nog meer bij doen. Gemeente, laat u niet onbetuigd!

 

Jij/u kunt zich melden bij scriba a.i. Hans Huiskes via scriba@hervormdzuidwolde.nl / 06- 55791663 of via voorzitter kerkenraad Marco van der Veen, via nmvdveen@kpnmail.nl / 06-46545352.

Erediensten
  • 29 november 2020 Ds. A.B. Broekman
  • 6 december 2020 dhr. B. van Dijke
  • 13 december 2020 Ds. A.B. Broekman
  • 20 december 2020 Ds. G. Brandorff
  • 24 december 2020 Ds. H. Bakhuis