Adres Foto

Gastlidmaatschap

Een bijzondere categorie leden vormen de gastleden. Zij worden ingeschreven in het re­gister van gemeenteleden. Zij wonen in principe binnen het grondgebeid van de ge­meen­te. Inschrijving als gastlid is mogelijk als de kerkenraad van de eigen gemeente daartegen geen bezwaar maakt.
Als gastlid kunnen worden ingeschreven leden van Nederlandse kerken waarmee de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bijzondere be­trek­kingen onderhoudt. Dat zijn kerken die bij de Raad van Kerken in Nederland zijn aan­ge­sloten.
Het breed moderamen van de generale synode kan het gastlidmaatschap ook openstellen voor leden andere kerken.
Een gastlidmaatschap wordt in de regel alleen verleend als men op te grote afstand van de eigen kerk of gemeente woont of in geval van een gemengd huwelijk. Het is de kerkenraad die beslist over de toelating nadat hij met de betrokkene over diens motieven en geloofsovertuiging heeft gesproken. Bij de inschrijving van een gastlid bepaalt de kerkenraad of deze de positie van dooplid of be­lij­dend lid heeft.

 

Gastleden maken volledig deel uit van de gemeente (pastorale en diaconale zorg, deelname aan de sacramenten, opzicht), ze kunnen lid zijn van commissies en organen van bijstand.
In onze Plaatselijke Regeling is bepaald dat gastleden dezelfde status heb­ben als gewone leden: ze hebben dus actief en passief kiesrecht en kunnen tot ambts­dra­ger worden gekozen.

 

Gastleden blijven lid van hun eigen kerk en daarom moet er bij belangrijke beslissingen (over toelating, doop en huwelijksbevestiging) overleg plaatsvinden met de eigen kerk van het gastlid.

 

Er is dus alle ruimte om een gastvrije en open gemeente te zijn waar een ieder welkom is.

Erediensten
  • 24 januari 2021 Ds. A. Palland
  • 31 januari 2021 ntb
  • 7 februari 2021 Ds. J.A. Adriaanse
  • 14 februari 2021 ds. J. Zondag
  • 21 februari 2021 Ds. G. Brandorff