Adres Foto
Wijziging organisatiestructuur

Wijziging organisatiestructuur


14 oktober 2020

 

Achtergrond
De afgelopen jaren is er binnen onze gemeente hard gewerkt om de uitkomsten van ons traject ‘Waarderende Gemeente Opbouw’ (WGO) handen en voeten te geven. Dit niet alleen in praktische zin maar ook qua organisatiestructuur van onze gemeente. Hierbij zijn (vanuit de uitkomsten van het WGO-traject) steeds de volgende drie uitgangspunten gehanteerd:
1. Geloofsgroei en onderlinge verbondenheid
2. Verminderen organisatiedruk
3. Pastorale zorg op maat

 

Op 30 oktober 2018 heeft de  kerkenraad een structuur voorstel goedgekeurd, waarna een werkgroep is gevraagd om het voorstel verder in detail uit te werken. Deze uitwerking is vervolgens goedgekeurd door de kerkenraad op 8 mei 2019, en heeft vervolgens een transitieteam de opdracht gegeven om de implementatie vorm te geven.

 

Met een aantal uitkomsten van deze transitie heeft u reeds kennis kunnen maken de afgelopen tijd zoals de “Launch-out” cursussen, de start van de kringen, het ‘Transform 2022′-programma binnen het jeugdwerk etc.
Een van de laatste aanpassingen als gevolg van onze transitie is de aanpassing van de kerkenraad structuur, welke D.V. deze maand plaats zal vinden. Tegelijkertijd zal dan het transitieteam worden opgeheven en zal de ‘nieuwe kerkenraad’ zelf actief verder vorm geven aan de verdere ontwikkeling van onze gemeente.

 

Wijziging structuur kerkenraad
Voor de kerkenraad structuur betekent dit concreet dat de kleine kerkenraad en de grote kerkenraad formeel zullen ophouden te bestaan en verder gaan in één kerkenraad.
Om overbelasting van onze organisatie en vrijwilligers te voorkomen en een actieve rol van gemeenteleden te faciliteren, zal de kerkenraad zich richten op haar kerntaken ondersteund worden door zelfstandig werkende taakgroepen.

 

De kerntaken van de kerkenraad laten zich als volgt omschrijven:
1. De kerkenraad is een raad van broeders en zusters die samen met de dominee de gemeente in geestelijk opzicht leidt en is primair verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van de gemeente.
2. De kerkenraad heeft als doel de juiste voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van de organische kant van de gemeente in balans met de organisatorische kant van de gemeente.
a. De kerkenraad overziet de groei en ontwikkeling van de kringen.
b. Ze bewaakt de identiteit van de gemeente
c. Is verantwoordelijk voor gezond bijbels onderwijs en het voeden de gemeente met kennis.
3. Samen met de dominee draagt de kerkenraad de verantwoordelijk voor de continuering van de geestelijke groei/ambitie van de gemeente (“waar willen we over 5 jaar staan en hoe komen we daar”). Indien de voorganger vertrekt bewaakt de kerkenraad de voortgang en richting. De kerkenraad kan bv een jaarthema vaststellen, richting geven aan keuze voor gastpredikanten of preek onderwerpen etc.
4. Naast bovengenoemde taken is de kerkenraad tevens verantwoordelijk voor zaken als budget/begroting, contacten met derden, bovenplaatselijke zaken als classis etc. Ook de missionaire taak van de gemeente als geheel buiten de kringen ligt bij de kerkenraad; zowel plaatselijk en bovenplaatselijk.

De kerkenraad zal in de nieuwe opzet samengesteld worden uit de volgende geledingen:
1. Dominee 1 stem
2. Voorzitter 1 stem
3. Scriba (secretaris) 1 stem
4. Kringouderlingen 2 stemmen
5. Taakgroep KRM 2 stemmen
6. Taakgroep Pastoraat 2 stemmen
7. Taakgroep Diaconie 2 stemmen
8. Taakgroep Diensten & Onderwijs 1 stem
9. Taakgroep Kinder & Jeugdwerk 1 stem

 

De kerkenraad zal verder aangevuld worden met een notulist onder verantwoordelijkheid van de scriba. De notulist heeft geen stemrecht in de kerkenraad.

 

Taakgroepen
Taakgroepen zijn praktisch uitvoerende teams. Zij worden geleid door een voorzitter, die tevens zitting neemt in de kerkenraad. Een taakgroep stelt een beleidsplan op voor haar verantwoordelijkheidsgebied, binnen de richtlijnen die de kerkenraad stelt. Het beleidsplan dient te worden goedgekeurd door de kerkenraad. De taakgroepen dragen verantwoording af aan de kerkenraad t.a.v. de uitvoering van het beleidsplan, voortgang en budget. Het instellen van taakgroepen geeft tevens aan dat de kerkenraad verantwoordelijkheid delegeert binnen het taakveld en gegeven kaders.

 

Tot slot
Wij willen de werkgroep organisatiestructuur en het transitieteam heel hartelijk bedanken voor het vele werk wat ze afgelopen jaren verzet hebben om de uitkomsten van het traject ‘Waarderende Gemeente Opbouw’ concreet vorm te geven voor onze gemeente.

 

We zijn dankbaar dat we gezamenlijk als gemeente de afgelopen jaren onze wensen, dromen en ambities uit het WGO-traject hebben weten vorm te geven in nieuwe activiteiten en energie en nu ook in een eigentijdse, toekomstbestendige organisatiestructuur.
Wij vragen u om te blijven bidden voor al het werk wat er in onze gemeente verzet wordt, en dat het vooral mag zijn tot opbouw van Gods kerk!

Erediensten
  • 29 november 2020 Ds. A.B. Broekman
  • 6 december 2020 dhr. B. van Dijke
  • 13 december 2020 Ds. A.B. Broekman
  • 20 december 2020 Ds. G. Brandorff
  • 24 december 2020 Ds. H. Bakhuis