Een mooie gemeenteavond met een volle Olthof. Voorzitter Arie den Boon opent de avond, we zingen samen ‘Er is een toekomst vol van hoop’. Daarna gaat hij voor in gebed.

Met een korte terugblik op de vorige gemeenteavond gaat hij vervolgens in op de huidige ontwikkelingen en waar de kerkenraad zoal mee bezig is. Zo vermeldt hij dat de Actie Kerkbalans een stijging heeft laten zien. Daar zijn we erg dankbaar voor, het lost niet alles op, maar is toch bemoedigend.

Voorts gaat hij kort in op de visie, niet dat er een duidelijke stip op de horizon staat, maar we zijn en willen een kerk voor iedereen zijn en daar werken we aan met de diensten en activiteiten. De communicatie is belangrijk en verloopt via de nieuwsbrief en kerkblad.

De jeugd is een aandachtspunt. De vorige keer hebben drie leden zich gemeld. Die hebben samen met ds. Maathuis gesprekken gevoerd en het NGK (Nederlandse Gereformeerde Kerk Zuidwolde) heeft zich aangesloten. Er komt een gezamenlijke jeugddienst. Een activiteit zou ook wadlopen kunnen zijn en volgend jaar de EO jongerendag bezoeken. De kindernevendienst is ook op een hele leuke en boeiende manier bezig met de kinderen in de kerk tijdens de dienst en in de eigen dienst.

We hebben met de Ontmoetingskerk leuke en goede gesprekken. Samenwerken waar het kan. Zo is ook met de NGK een eerste kennismaking gemaakt. De diaconieën werken al langere tijd heel goed samen, net als in de Ontmoetingskring.

Wat betreft onze kerkdiensten meldt hij nog dat variatie in de diensten mogelijk is en met de eigen band Flame maken we daar een aantal keren gebruik van.

We zijn meer dan de kerkdienst. Er gebeurt heel veel bij onze kerk, van liturgisch bloemschikken, gezamenlijk koffiedrinken tot de rommelmarkt en zaterdagmorgen de zaak netjes maken. We hebben veel actieve betrokken leden en daar zijn we ontzettend blij mee en dankbaar voor.

 

Het tweede punt op de agenda is de werving van ambtsdragers. De scriba laat een paar sheets zien en het verloopt eigenlijk best goed. We hebben een scriba, notulist van de kerkenraad, een ouderling Pastoraat, een aantal taakgroepleden Pastoraat en ook de Taakgroep Jeugd & Gezin krijgt drie nieuwe leden. Zorg is er voor de vacatures van voorzitter KRM en de diaconie.

 

Na de pauze is er de preekvoorbespreking van ds. Maathuis. Deze preekvoorbereiding gaat over ‘De komst van de Heilige Geest’ uit Handelingen 2. We lezen samen de Bijbeltekst. Ds. Maathuis heeft de volgende vragen, waar we in groepjes over in gesprek gaan:

  • Wat is Pinksteren voor u?

God laat zien/laat merken dat hij bij ons is en blijft, in alle talen.

Met Kerst en Pasen heeft God zoveel voor ons gedaan en met Pinksteren geeft hij ook nog de Heilige Geest en nu moet je er wat meedoen.

We kunnen veel doen, maar niets zonder de Geest.

  • Zijn er onduidelijkheden in de tekst?

Waarom juist de vrome joden? Het was toen een Joodsfeest, het gaat dus via het Joodse volk. Het was het oogst geest. Eerst was het nog binnen de kerk, binnen het volk Israël. In Handelingen 10 wordt het opengesteld voor iedereen.

  • Wat stoort u in de tekst?

Dat ze dronken zijn.

  • Wat bemoedigt u in de tekst?

Dat het geloof bereikbaar is geworden voor iedereen. Fijn dat het in alle talen is en dus ook in je moedertaal. Als je meedoet, je vervuld wordt van de Heilige Geest.

 

Voorts wordt nog even gesproken over de ‘De gaven van de Geest’. Streef naar de gaven, je moet ernaar uitreiken. Maar God geeft de gaven.

Ds. Maathuis zal met Pinksteren uitgebreid in de preek stilstaan bij de komst van de Heilige Geest.

We zingen aan het eind van de avond ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. Ds. Maathuis sluit af met gebed.