Balans houden in geloof en organisatie

De kerkenraad van de Hervormde gemeente Zuidwolde geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Samen met de predikant leidt de kerkenraad de gemeente in geestelijk opzicht. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de raad is de ontwikkeling van de gemeente.

De kerkenraad heeft als doel om balans te houden tussen de groei en ontwikkeling van de gemeente, en de organisatie die hiervoor nodig is. Dit betekent dat de kerkenraad ervoor zorgt dat de noodzakelijke personen, materialen en financiële middelen beschikbaar zijn en die ook verstandig worden ingezet.

Wat zijn taken van de kerkenraad?

De taken die de kerkenraad heeft, zijn onder andere:

· de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale werkzaamheden en de geestelijke vorming;

· het dragen van de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;

· het verzorgen van gezond bijbels onderwijs en het voeden van de gemeente met kennis;

· het bijhouden en stimuleren van de groei en ontwikkeling van de kringen;

· het bewaken van de identiteit van de gemeente;

· het vaststellen van het beleidsplan en regelingen voor het leven en werken van de gemeente;

· het beheren van de financiën, eigendommen en vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;

· het vaststellen van de begroting en jaarrekening.

Daarnaast is de kerkenraad de externe vertegenwoordiger van de gemeente bij officiële gelegenheden en in contact met andere kerken. Ook kiest de kerkenraad wanneer dat nodig is de afgevaardigden voor PKN vergaderingen en bijeenkomsten.

Aanspreekbaar en aansprakelijk

De juiste samenstelling van de kerkenraad is heel belangrijk voor een goed bestuur van de gemeente. De kerkenraad is namelijk verantwoordelijk voor al het werk – in welke vorm dan ook – dat in de gemeente wordt gedaan. Dat geldt voor het algemeen functioneren van de gemeente, inclusief het theologisch en pastorale gezag. Uiteraard met de Bijbel als Gods Woord als uitgangspunt.

De kerkenraad is daarom aanspreekbaar en aansprakelijk hiervoor. Jaarlijks legt de kerkenraad verantwoording af aan de gemeente over de wijze waarop inhoud is gegeven aan het bestuur.

Structuur met taakgroepen

De kerkenraad heeft een structuur die, naast de algemene leiding, ook leidinggeeft aan de verschillende taakgroepen. Dit zijn de taakgroepen Diaconie, Kerkrentmeesters, Pastoraat, Diensten & Onderwijs, Kinder- en Jeugdwerk, Kringen en Communicatie.

De kerkenraad werkt nauw samen met de predikant, kerkelijk werker en de jongerenwerker.

De kerkenraad vergadert minimaal 6 keer per jaar. De kerkenraad organiseert ook minimaal 1 keer per jaar een bijeenkomst voor alle gemeenteleden.

Wie zijn de kerkenraadsleden?

De kerkenraad bestaat uit een aantal ambtsdragers: een voorzitter, scriba (secretaris) en vertegenwoordigers van de verschillende taakgroepen. Ook is er een notulist die de kerkenraadsvergadering vastlegt.

Dit zijn de eerste aanspreekpunten van de kerkenraad:

Voorzitter: ds. Henk Bakhuis (waarnemend)

e-mail: voorzitter@hervormdzuidwolde.nl

telefoon: 0528-260692

Scriba: Hans Huiskes (waarnemend)

e-mail: scriba@hervormdzuidwolde.nl

telefoon: 06-55791663

Consulent: ds. Jonathan Zondag

e-mail: ds.jzondag@pgdedemsvaart

telefoon: 0528-217075

Meer informatie of vragen

Wil je meer weten over onze kerkenraad of onze gemeente? Of zijn er vragen aan de kerkenraad? Neem contact op met (waarnemend) scriba Hans Huiskes, via e-mail scriba@hervormdzuidwolde.nl of tel. 06-55791663.

Contact opnemen