Adres Foto

Uit de kerkenraad

Juni 2018

 

Welkom en Opening door Marco.

Hij leest Deuteronomium 6 ‘Gods trouw is groot, hij draagt ons op onze reis’ en vervolgens gaat hij voor in gebed.
Het eerste deel van de vergadering staat in het teken van het kennismaken met de nieuwe
ambtsdragers en het afscheid nemen van zij die het ambt neerleggen.
Bij de kerkrentmeesters zijn de nieuwe leden Edwin Dekker en Jan Dekker meteen al mee naar een bijeenkomst over de actie kerkbalans in Zwolle.
Er worden mooie afscheidswoorden gesproken, waarbij het woord ‘dankbaar’ centraal staat. Er wordt aan de scheidende leden een dagboek uitgereikt als herinnering en als dank voor het vele werk dat ze hebben verzet de afgelopen jaren.
Daarna verlaten ze de vergadering en vervolgen wij met het zakelijk gedeelte van de vergadering.

N.a.v. de Notulen kerkenraadsvergadering d.d. 27-04-‘24  en de verslagen van de Kleine Kerkenraad d.d. 22-05-’18 en 19-06-’18 komen onder andere de volgende punten aan de orde:

-Kosterschap – Vacature heeft in kerkblad en op de beamer gestaan. Er zijn inmiddels 2 reacties. Hiermee wordt het gesprek aangegaan. Ook wordt bij de invulling van het kosterschap de beide woningen achter de kerk meegenomen.
-Kerkelijk werker – ds Bakhuis blijft voor 8 uur en tevens komt Hans Lowijs voor 8 uur terug, hij kan en wil ook voor begrafenissen worden ingezet (hij is tijdelijk beschikbaar van 1 juli tot 31 december as). Gradus zal als coördinator Pastoraat optreden.
Tevens gaat ds Bakhuis catechisaties verzorgen. Rianka, onze jeugd en jongeren werker zal dat op den duur gaan overnemen.
We zijn blij met de invulling van het Pastoraat, maar blijven actief zoeken naar een passende invulling voor de langere termijn.
Groeien in Gemeenschap – Launch Out/cursus Discipelschap
Inge geeft een toelichting op de cursus Discipelschap. Zij plaatst informatie in het eerst volgende kerkblad.
Jaarrekening diaconie
Deze wordt zonder bijzonderheden goed gekeurd.
Lied ter inspiratie
Rolanda pakt dit op. Het doel is om een gemeentelid de gelegenheid te bieden om zijn of haar favoriete lied te zingen. In het kerkblad meer hierover.
Ring Hoogeveen
Doordat de classis is opgeheven, is er nu sprake van zogenaamde Ringen. Een ring bestaat dan uit een aantal kerken uit de omgeving, die met elkaar een vorm van communiceren en omzien naar elkaar opzetten. We wachten deze ontwikkeling verder af.

 

Omzien naar elkaar.
We delen enkele lief en leed zaken met elkaar. Zo is de familie Lopers weer Opa en Oma geworden. Van harte gefeliciteerd!

 

Rondvraag.
De vacatures binnen onze kerkenwerk gaan we elke week vermelden op de beamer en in het kerkblad. Als u interesse heeft en mee wilt doen dan kunt u reageren naar scriba Hans Huiskes, e-mail: scriba@hervormdzuidwolde.nl
Vacatures op dit moment: Ouderling, Diaken, Administratief medewerker, Kerkelijk werker, Notulist kerkenraad, Medewerker Beamerteam, Medewerker geluid.
De startzondag is 23 september. De dienst wordt ingevuld door ds Broekman en John Meijerink en na de dienst wordt een mooi spel gehouden.
Het walking diner wordt op vrijdag 14 september as wordt gehouden. Meer hierover in het kerkblad.

 

De Hervormde kerkenraad wenst iedereen een fijne en gezegende vakantie periode!

 

 

Erediensten
  • 21 september 2018 Ds. H. Hoogeveen
  • 23 september 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 28 september 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 30 september 2018 Ds. A.B. Broekman
  • 5 oktober 2018 Dhr. J. Schaeffer