Adres Foto

Uit de kerkenraad

 

September 2019

 

Op dinsdag 24 september is de kerkenraad weer voor het eerst bij elkaar gekomen na de zomer vakantie. Wel hadden de geledingen Kleine kerkenraad, Pastoraal overleg, Diaconie en Kerkrentmeesters hun vergaderingen al eerder gehad.

 

Omdat onze voorzitters, Marco en Inge met vakantie waren, opende Henri de vergadering met het lezen en kort bespreken van 1 Korintiërs 12: Het lichaam van Christus met een korte toelichting. Iedereen heeft een taak in de Gemeente van God, ook in onze Gemeente!

 

Ds Broekman heeft het verdiepingsmoment verzorgd en had een mooie presentatie voorbereid over Waarderende Gemeente Opbouw. Hoe dit proces in te gaan als gemeente, wat belangrijk is, waar de valkuilen liggen etc. Vervolgens zijn we in tweetallen hier aan de hand van een aantal vragen over in gesprek gegaan en koppelen dit terug in de groep. De positieve insteek wordt gewaardeerd (kijken wat er al is in de gemeente en wat er goed gaat en niet alleen benoemen wat er mist in de gemeente of wat er niet is). Ook positief wordt ervaren het denken vanuit de gemeenteleden (we zijn allemaal het lichaam!). Vertrouwen dat God zijn werk doet in de gemeente. Altijd beginnen vanuit Gods woord: wat vraagt God van ons?

 

Het verslag van de kleine kerkenraad van 28 augustus jl werd kort besproken.  We hebben de kleine kerkenraad naar voren gehaald om voor de startzondag te kunnen vergaderen en afspraken te maken voor deze dienst en voor de komende tijd.

 

Ingekomen stukken
-Bij de ingekomen stukken zat een Concept Beleidsplan van de classis Groningen Drenthe. We hebben hiervoor oud scriba de heer Wim Muller gevraagd om dit door te lezen. Inhoudelijk had hij naar de classis geen opmerkingen t.a.v. het beleidsplan. Wel heeft hij enkele opmerkingen/suggesties geopperd voor de kerkenraad, deze zullen in de kleine kerkenraad en vervolgens in de grote kerkenraad worden behandeld. Deze inzet en bijdrage wordt erg gewaardeerd, heel hartelijk dank voor je medewerking Wim!
-Er komen nogal wat uitnodigingen binnen bij de scriba, dit betreffen diverse verschillende  activiteiten en overleggen o.a. van de gemeente De Wolden/Cultuurcoach/Vervoer/Pleegzorg tot Stamtafel etc.
We hebben hierover afgesproken dat de scriba deze beoordeeld en het belang inschat voor ons als kerk. Hij onderneemt vervolgens actie naar de juiste personen/kerkenraadsleden of zet het zo nodig op de agenda van de kerkenraad.
-Mededeling brief van de PKN dat de jaarrekening 2018 van de diaconie is goedgekeurd
-Uitnodiging 100ste Zuidwoldiger Zangavond. De kerkenraad feliciteert de commissie van harte met deze mijlpaal en dankt hen hartelijk voor hun enorme inzet in deze!

Voortgang Visie, Beleid en Organisatie
Henri geeft een toelichting op de voortgang. De opzet van de kerkenraad is klaar en zal gepresenteerd  worden aan de grote kerkenraad van november.
De inspiratieavonden zijn gepland en vormen de aftrap van de kringen. De eerste datum staat voor 8 oktober, dan 23 oktober en 12 november as.
De gemeenteavond staat gepland voor 21 november as.
Pastoraat zal volgens plan worden uitgewerkt, hier waren bij de presentatie van het beleidsplan weinig op- en aanmerking over gemaakt.
Communicatie wordt ook voortvarend ter hand genomen. De Scriba pakt dit op.
De werkgroep heeft serieus en zorgvuldig de plannen voorbereid en is hier nog volop mee bezig. Het is belangrijk om als gemeente nu ook echt de volgende stappen te gaan zetten! Hier is ook behoefte aan en er wordt opgeroepen om niet onnodig lang plannen te blijven maken/evalueren maar als gemeente ook gewoon maar eens de eerste stappen te gaan zetten.

 

Het contract met de heer John Meijerink zal door de Kerkrentmeesters worden opgepakt en een voorstel zal aan de kerkenraad worden voorgelegd.

 

Omzien naar elkaar
Er worden een aantal zaken met elkaar gedeeld.

 

Besloten wordt om i.v.m. de drukke periode van inspiratieavonden en gemeenteavond en het nieuwe beleid om minder te vergaderen. Het voorstel is voor dit jaar om de kleine en grote kerkenraad van oktober en december te laten vervallen. De collegevergaderingen gaan gewoon door.

 

Sluiting door kerkrentmeester Robert Meinema. Hij leest een gedicht met ons.

 

 

 

Erediensten
  • 15 november 2019 Ds. B. Gras
  • 17 november 2019 ntb
  • 22 november 2019 Dhr. J. Wassens
  • 24 november 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 29 november 2019 Dhr. J. Schaeffer