Adres Foto

Uit de kerkenraad

 

juni 2019

 

Welkom en Opening door voorzitter Marco
Vertrouw Hem gedurende een proces. Psalmen 23:4 (NBV) wordt hierbij voorgelezen. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed.

Verdiepingsmoment
Gezien de weersomstandigheden hebben we besloten om de vergadering in te korten, het verdiepingsmoment tot een later tijdstip te bewaren en verder te gaan met het zakelijke gedeelte.

 

Ambtsdragers
Bevestiging van de nieuwe ouderlingen Gradus Bekendam en Zeger Wijnands zal op  zondag 30 juni a.s. plaatshebben. Ds Broekman spreekt de dienst in het kort door. Gradus is een oude bekende binnen de kerkenraad en Zeger krijgt de gelegenheid om hem en zijn vrouw Annelies voor te stellen. Verder heeft Marry te kennen gegeven om haar functie als ouderling neer te leggen in verband met haar privéomstandigheden. De kerkenraad betreurt dit, maar snapt haar keuze. Kerkrentmeester Edwin blijft onze administratie verzorgen en had al eerder zijn ambtelijke taken bij de kerkrentmeesters neergelegd. We zullen na de zomer een moment kiezen om afscheid van Marry en Edwin te nemen en hun officieel uit hun ambt te ontheffen.

 

Inventarisatie rondvraag
Rianka, Rolanda, Henk, Jeannette en Henri geven aan een punt voor de rondvraag te hebben.

 

Vaststelling notulen Grote Kerkenraad d.d. 23 april 2019
Er zijn geen op- en of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

 

Verslag Kleine Kerkenraad d.d. 21 mei 2019
Henk informeert naar de cursus Launch Out. We hebben op dit moment 13 aanmeldingen en 4 gemeenteleden, die nog twijfelen. Ds Broekman vraagt zijn catechisanten om aan te sluiten. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn kan de cursus starten.

 

Bij alle geledingen (kerkrentmeesters, ouderlingen, diaconie) binnen de kerk zijn vacatures. Ook zijn we op zoek naar ondersteuning binnen het jeugd- en jongerenwerk. Er worden actief mensen benaderd. De kerkenraad roept onze gemeenteleden op om ons hierin te ondersteunen. Je kunt informatie inwinnen bij de voorzitters Marco en Inge.

 

Vacature kerkelijk werker. Het pastorale team zal dit zo spoedig mogelijk oppakken. Hans Lowijs zal na de zomervakantie stoppen met zijn werkzaamheden voor onze gemeente. Voor incidentele (crisis)zaken blijft hij op afroep beschikbaar.

Ingekomen stukken mei / juni 2019
Deze worden doorgenomen. Geen verdere bijzonderheden.

 

Voortgang Visie, Beleid en Organisatie
 In het najaar staat er een gemeentemoment gepland en deze wordt in het vervolg tweemaal per jaar ingepland. Na de zomer zal dit worden gecommuniceerd.

 In eind september/oktober zullen inspiratieavonden worden georganiseerd ter voorbereiding op de kringen. Meer info volgt z.s,m. richting de gemeente.

 Transitieteam. De huidige werkgroep Visie en beleid (Gradus, Henri, Henk, Marco, Robert en John) stelt voor om in deze setting met aanvulling van Ds. Broekman door te gaan in het transitieteam. Er gaat dan geen informatie verloren en hierdoor zijn we slagvaardiger. De kerkenraad kan hier mee instemmen.

 Tevens stelt het transitieteam voor om de frequentie van de reguliere kerkenraadsvergaderingen te verlagen in de periode na de zomer tot aan het einde van het jaar 2019. Dit omdat er veel druk komt te staan op de huidige bezetting. De kerkenraad kan zich hierin vinden en vraagt de kleine kerkenraad een voorstel te maken.

 

Omzien naar elkaar
Er zijn een aantal kerkenraadsleden die hun hart met ons delen.

 

Rondvraag
Jeannette; de jaarrekening 2018 van de diaconie is door Woltinge Adviesburo goedgekeurd. Voor de kerkenraadsvergadering lag deze ter inzage voor gemeenteleden. De komende week kan men bij Jeannette thuis de stukken nog inzien en daarna wordt het document verstuurd naar de desbetreffende instantie. We bedanken Jeannette voor haar werk en inzet.

 

Rolanda; de diaconie zoekt een nieuwe voorzitter. Rolanda zal volgend jaar haar functie neerleggen en het zal mooi zijn dat de nieuwe voorzitter mee kan lopen het komende jaar. Er worden gemeenteleden benaderd.

 

Henk/Rianka; Wie zou de organisatie van de startzondag dit jaar op zich willen nemen? Henrieke zal dit gaan coördineren. Gerrit en Geke willen haar meehelpen. Henrieke benadert nog meer vrijwilligers.

 

Henri: Jim Courtz heeft zijn discipelschapstraining voltooid en zal zondag 30 juni a.s. uitgezonden worden naar Zuid-Afrika door de organisatie “Jeugd met een Opdracht”. We bidden Jim Gods zegen toe met deze prachtige opdracht en worden graag op de hoogte gehouden van zijn taken. Ook wordt ds. Broekman gevraagd Jim in gebed zondag mee te nemen.

 

Afsluiting
Kerkrentmeester Alex sluit de vergadering met het lezen van een gedicht met als titel “Danken”.

 

 

 

Erediensten
  • 20 september 2019 Ds. H. Scholing
  • 22 september 2019 Ds. H. Bakhuis
  • 27 september 2019 Mw. R. Stoter
  • 29 september 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 4 oktober 2019 Dhr. J. Wassens