Adres Foto

Uit de kerkenraad

 

Verslag van de vergadering van de kerkenraad in juni 2020

 

Welkom en opening
Welkom en opening van de vergadering door Marco van der Veen met Psalm 91: 1-6 “Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont….”. Na lange tijd vergaderen we eindelijk weer fysiek, wel in een ‘coronaopstelling’.

 

Verdiepingsmoment
Het verdiepingsmoment bestaat uit een rondje langs iedereen en het wel en wee in coronatijd. De rust in het begin was eigenlijk prima, maar de contacten, het gemeente zijn, mist men wel. Bijna geen besmettingen in de omgeving van iedereen. Ondanks dat relaties anders lopen is er aan de andere kant ook wel verdieping. Pastoraal is meteen alles anders opgezet en vooral in telefonische contacten omgezet. Er zijn heel veel contacten geweest, meer dan anders, dus eigenlijk was dat heel goed. Ook zijn enkele kringen nog wel door gegaan via de apps of online.

 

Kerkenraadfuncties
– Bekrachtiging Henri Bisschop, als duovoorzitter in samenwerking met Marco van der Veen. Zijn rol ter vervanging van Inge die de kerkenraad gaat verlaten. In de kerkenraad geldt dat de voorzittersfunctie één stem heeft bij een stemming. De kerkenraad stemt er mee in dat Henri deze rol krijgt.
– De kerkenraad stemt in met Gradus Bekendam, als Ouderling Pastorale Ouderzorg. De rol die Gradus min of meer al vervult binnen het pastoraat.
– Zeger Wijnands is als voorzitter Taakgroep Onderwijs & Diensten voorgesteld. De kerkenraad stemt in.

De ingangsdatum is op het moment dat de aftredende leden vertrekken en de nieuwe leden bekrachtigd c.q. bevestigd worden. Dat zal nog gecommuniceerd worden.

 

Rondje ‘langs de velden’
– Diaconie
Het is rustig bij de diaconie. Er zijn nog twee vacatures. De diaconie gaat alle jongeren een kaart sturen.
– Kerkrentmeesters
De kerk en de kosterwoning staan in de steigers voor noodzakelijk onderhoud. De kosterswoning krijgt een nieuw dak, de kerk wordt geschilderd.
Wat betreft het onroerend goed ziet de kerkenraad graag een groter integraal plan voor onroerend uitgewerkt worden, dit zou een plan moeten zijn voor de komende 5-10 jaar.
Contributie kerkblad wordt geind. Het gaat om abonnementsgeld van 2018, 2019 en 2020. Reden voor de late inning is bekend. De late inning is gecommuniceerd via nieuwsbrief en excuses aangeboden voor de ontstane situatie.
De organisatie van het kerkblad zal duidelijker moeten zijn. Redactioneel staat het, ledenadministratie en advertentie is georganiseerd, echter financieel zal duidelijke structuur moeten worden opgezet, die qua uitvoering, monitoring en verantwoording duidelijk is. Een actie voor gezamenlijke kerkenraden.
– Pastoraat
Er is reusachtige switch gemaakt in het pastoraat. Er is onmiddellijk gebruik gemaakt van de coronacrisis en er is snel een bestand van telefoonnummers en e-mailadressen aangemaakt om mensen te benaderen. Dit gebeurt telefonisch en via een nieuwsbrief. Hierin staan heel veel zieken vermeld. De zieken worden benaderd, maar ook mensen bellen nu zelf om zich te melden of om anderen te melden of om te melden dat ze weer beter zijn of uit het ziekenhuis zijn gekomen, etc. de communicatie verloopt steeds beter. Dit is in lijn met de toekomstige opzet van het pastoraat.
De nieuw ingekomenen worden nu door het kerkelijk bureau Hoogeveen gedaan.
– Jeugdwerk
De jeugd heeft kaarten verstuurd naar de 75+leden van onze gemeente. Ze heeft ondertussen zo’n 45 jongeren in een groepsapp. Dit werkt positief, de jeugd voelt zich gezien.
Rianka heeft RoadMap opgezet en de eerste ‘dienst’ is geweest. Dit is heel goed ontvangen. En dat is een erg goede ontwikkeling.
Het jeugdwerk is bezig met het beleidsplan ‘Transform’. Het wordt een groots opgezet plan. Hoe kunnen we missionair bezig zijn, jeugd en kerkenwerk verbinden.
Ze hebben ook een nieuwe voorzitter voor Taakgroep Jeugd en Jongerenwerk.
Jeannette van Ommen wordt hiervoor voorgedragen.
– COVID-19 Dienstenteam – concept Gebruiksplan openstelling kerk
Het concept Gebruiksplan voor de kerkdiensten ligt voor en het is van belang dat we als kerkenraad hier onze verantwoordelijkheid voor nemen. Worden de diensten weer opgestart? Zo ja, gaan we de kindernevendienst en kinderopvang dan ook van start? Gaan we door met voorzangers, deze vragen om grote afstand of moeten ze achter plexiglas? Voorstel om eerst een keer proef te draaien met 30 personen.
Alles overwegende besluit de kerkenraad om de diensten uit te stellen tot 1 september en om de proef uit te stellen tot juli/augustus.
– Startweekend
Ds. Broekman en Rianka stellen voor een ‘startweekend’ te houden op 18, 19 en 20 september. De kerkenraad is hiermee akkoord. Meer informatie volgt.

 

Verslag Kleine Kerkenraad van 09-06-2020
Geen opmerkingen.

 

Voortgang Transitieteam
Henri Bisschop geeft een toelichting a.d.h.v. een stappenplan om tot de invoering en functioneren van de nieuwe structuur over te gaan. Het Transitieteam wil zich aan het eind van het jaar opheffen. Ze gaan een format opstellen waarin iedere taakgroep zijn eigen beleidsplan kan maken.
In september nemen we afscheid van aftredende kerkenraadsleden en de aantredende installeren en van start gaan met de nieuwe kerkenraadsstructuur. September/oktober beleidsplannen per taakgroep opstellen en in november in de kerkenraad goedkeuren.
Tevens gaan er profielen opstellen van de medewerkers in dienst van de kerk/PKN, predikant en kerkelijk werkers. Zodat deze aansluiten op de richting van de gemeente.
Dit kan in de kerkenraad van november worden vastgesteld.

 

Verkiezingen 2020 en stand huidige vacatures
Er worden voor de openstaande vacatures namen van kandidaten geïnventariseerd en personen benoemd die deze kandidaten gaan benaderen. Voor het ambt wordt nog gezocht naar Voorzitter taakgroep Diaconie, Secretaris Taakgroep Diaconie, Kringouderling en Voorzitter taakgroep Pastoraat en een kerkrentmeester. Daarnaast wordt gezocht naar een nieuwe Preekvoorziener, die het werk van Jeannette van Ommen zal overnemen als eventueel een andere functie binnen onze gemeente aanvaardt.

 

Communicatie – voorstel nieuw logo
Dit logo voorstel wordt met een mooie toelichting van Hans, namens de taakgroep Communicatie aangenomen. Presentatie aan gemeente zal plaatsvinden in het startweekend in september a.s.

 

Rondvraag
– Er start weer een nieuwe Launch out groep. Vraag aan de kerkenraadsleden die nog niet meegedaan hebben, denk erover na om hieraan mee te doen.

 

Sluiting
Met gebed door Jan Dekker.

Erediensten
  • 1 november 2020 mw. L. van de Berg
  • 4 november 2020 Ds. B. Gras
  • 8 november 2020 Ds. F.A. Slothouber
  • 15 november 2020 Ds. A.B. Broekman
  • 22 november 2020 Ds. A.B. Broekman