Adres Foto

Uit de kerkenraad

 

Naar aanleiding van kerkenraad in februari 2020

 

Aanleiding extra vergadering
In november 2019 is het document “Nieuwe organisatie kerkenraad” door de meerderheid van de kerkenraad met een openstaand punt goedgekeurd. In de februari vergadering presenteerde het Transitieteam een aanvulling op het goedgekeurde document van november 2019, betreffende openstaande punt van niet-ambtsdragers in taakgroepen. Doel was om met de kerkenraad overeenstemming te bereiken in de vergadering van 24 februari.

 

Tevens is in het licht van de nieuwe organisatie het verkiezingsproces van de ambtsdragers besproken.

 

Welkom en opening
Marco opent de vergadering met gebed.

 

Toelichting kerkenraadstructuur
Henri geeft namens het transitieteam een toelichting op het, vooraf aan de kerkenraad gestuurde, voorstel ter aanvulling op de nieuwe structuur. Er is een aanvullend document geschreven, dat inhoudelijk op de rollen van ambtsdragers en andere taakgroep leden in gaat. Voorstel is om naast ambtsdragers ook niet-ambtsdragers als taakgroep leden te kunnen aanstellen. Het minimale aantal ambtsdragers in de taakgroep is conform bezetting in de kerkenraad. Met dien verstande dat een extra ambtsdrager in de taakgroep wenselijk is, in geval van afwezigheid van afgevaardigde in de kerkenraad. De kerkenraad kent echter een vaste samenstelling qua vertegenwoordiging van de taakgroepen, conform de kerkorde van de PKN. De kerkenraad delegeert in deze structuur verantwoordelijkheid aan de taakgroepen. Taakgroepen zijn zelfstandig opererende teams met gedelegeerde bevoegdheid van de kerkenraad binnen het verantwoordelijkheidsgebied. Dit conform de kerkorde van de PKN. De kerkenraad bestaat uit 13 deelnemers.

 

De leden van de taakgroep hebben gelijk stemrecht in de eigen taakgroep. De ambtsdragers zijn verantwoordelijk voor beleid en uitvoering. Ook al heeft de ambtsdrager geen zitting in de kerkenraad. Deze worden dan vertegenwoordigd door de afgevaardigde ambtsdragers uit betreffende taakgroep. Essentieel in dit is ook de kerkordelijke regel dat de kerkenraad zelf geen
besluiten kan nemen op het taakveld van de taakgroep, buiten de taakgroep om. Dat zou in strijd zijn met de bedoeling van taakgroepen.

 

Na de toelichting besluit de kerkenraad de aanvulling op de goedgekeurde structuur van de kerkenraad goed te keuren. Hiermee is de nieuwe organisatie van de kerkenraad een feit. De voorzitter zal op korte termijn in de eredienst, de nieuwe structuur toelichten aan de gemeente.

 

Verkiezingen ambtsdragers
Het functieoverzicht met vacatures wordt besproken. Met een aantal ambtsdragers die actief blijven gaat overleg gepleegd worden over hun rol in kerkenraad/taakgroep in het nieuwe seizoen. Vervolgens zal voor de openstaande posities invulling gevonden dienen te worden. Ter voorbereiding op de kerkenraad van maart zal een lijst rondgestuurd worden, waarin potentiele kandidaten benoemd zullen worden. Als kandidaten benoemd zijn, kunnen mensen benaderd worden. Tevens zal er een flyer met openstaande vacatures opgesteld worden met een voorstel-formulier om een gemeentelid voor te dragen voor een functie waar een vacature voor is.

 

De bevestiging en bedankdienst wordt gesteld op 21 juni as.

 

Het Transitieteam wordt hartelijk bedankt voor het goede werk dat zij heeft opgeleverd om te komen tot een toekomst bestendige kerk en gemeente.

 

Rondvraag
De Launch out groep heeft een voorstel om na de dienst de mogelijkheid te bieden tot gebed voor gemeenteleden die hier behoefte aan hebben. Er zijn initiatiefnemers die hiervoor met een voorstel willen komen. Zij vragen op voorhand of dit akkoord is? De kerkenraad ziet het voorstel graag tegemoet.

 

Kunnen we op een of andere manier meer oog hebben voor gasten die in onze kerk aanwezig zijn? Onlangs was in onze kerk een groep uit Urk. Zij komen elk jaar tijdens hun weekend in Zuidwolde naar onze eredienst. Als we dat van elkaar horen, dan kunnen we hier zo nodig op in spelen bij de koffie of misschien is een speciaal welkom gewenst.

 

Afsluiting
Rolanda besluit de vergadering met gebed. En voorts met de mededeling dat zij een andere baan heeft, als Geestelijk verzorger in de Westerkim te Hoogeveen. Van harte gefeliciteerd! Gods zegen en nabijheid gewenst in het werk!

Erediensten
  • 29 maart 2020 Ds. H. Bakhuis: online
  • 5 april 2020 Ds. A.B. Broekman: online
  • 10 april 2020 Ds. A.B. Broekman: online
  • 12 april 2020 Ds. A.B. Broekman: online
  • 19 april 2020 ntb: online