Adres Foto

Uit de kerkenraad

 

27-02-2019

 

Welkom en Opening
Door voorzitter Inge, bij afwezigheid van Marco.
Zij opent met het thema ‘Als het leven niet volgens plan gaat’. Romeinen 8: vs 28 zegt dan onder andere ‘Alles werkt mee ten goede’. Zij gaat vervolgens voor in gebed.

 

Verdiepingsmoment door ds Broekman
“Zelf leven uit de Bron”. Aangezien hier begonnen wordt met een liedsuggestie, komt Inge met het lied ‘Mijn Jezus, mijn Redder’, dat we dan ook eerst samen zingen.
Het verdiepingsmoment heeft een aantal indringende vragen aan ons bij de lezing van Johannes 7:37-39. De boodschap in deze tekst zegt ons het volgende:
 Geloof je in Jezus en kom je tot Jezus, dan komt de Heilige Geest in je
 De Heilige Geest beïnvloedt je en laat je het goede zien
 De Heilige Geest zit in je en daardoor wordt je beïnvloed door de Heilige Geest, van daaruit handel je
 Door naar de Heer te gaan (bidden) kun je je zorgen neerleggen, zie je de goedheid van de Heer. Het geeft je rust!
 Hierin werken zaken als drukte in je werk en thuis, je omgeving en in sommige landen geen meningsvrijheid, etc. belemmerend
 Echter door te bidden, kerkbezoek, bijbel lezen, app ’s met dagelijks woord, etc. geef je vorm en inhoud aan de omgang met de Heer
 Hoe druk de wereld ook is, je moet er wel tijd voor nemen
 Bidden is belangrijk in de relatie met God, het leidt soms tot een wonder. Een wonder is een teken voor de gemeente, een teken ter bemoediging,  van hoop en ter opbouw van de gemeente

 

Verslagen
We behandelen het Verslag Kleine Kerkenraad d.d. 12-02-’19 onder andere de ingekomen stukken naar aanleiding van de themadienst.
We voeren een discussie over het onderwerp “invulling van de zondagse eredienst”. Hoe zorgen we er voor dat jong en oud aan bod komen in de verschillende diensten.
Ds. Broekman zal meer gaan preken over wat er leeft, over onderwerpen die door gemeenteleden worden ingebracht, over onderwerpen die in de catechisaties aan de orde komen, zaken voortvloeiende uit de Indiareis, meer rekeninghouden met alle generaties van onze gemeente door liederenkeuze in de dienst voor alle doelgroepen, etc.
Ook vinden we dat we meer met de gaven van onze eigen gemeenteleden moeten doen in de dienst.
Voorts wordt nog kennis genomen van de volgende Ingekomen stukken:
 Brief van de heer H. Horlings n.a.v. evenement “Feest van de Geest”.
 Geboorte van zoon Gilian van Henrieke en Gerald Vos-Bekendam
 Trouwerij Miranda Vrieling en Vincent Pruntel op 17 mei as
 Trouwerij Carmen Weiland en Elrick Mulder op 28 juni as

 

Voortgang organisatie structuur
De commissie ervaart het als complex proces, vandaar dat het relatief veel tijd kost om tot een gedetailleerd concept te komen. Met name pastorale organisatie is een kritisch punt. Zodra het kan zullen we de gemeente betrekken in de voorgenomen plannen over de organisatiestructuur van de Hervormde Gemeente. Zie onderstaand punt.

 

Gemeenteavond/-ochtend
We hebben besloten op korte termijn een gemeenteavond c.q. gemeenteochtend te gaan organiseren om met de gemeente in gesprek te gaan over het reilen en zeilen van onze gemeente. Hierover binnenkort meer info richting gemeente.

 

Verplaatsing ochtenddienst zondag 17 maart a.s. naar de middag
Door de ronde van Drenthe zal het hele centrum van Zuidwolde op zondagochtend 17 maart bijna niet te bereiken zijn. Onze ochtenddienst zal verplaatst worden naar de middag, aanvang 16:30 uur. Voorganger is Ds. Broekman.

 

Omzien naar elkaar
Er worden enkele positieve en zorgpunten besproken.

 

Inge besluit de vergadering met gebed.

Erediensten
  • 22 maart 2019 mw. S. Groote
  • 24 maart 2019 Ds. A.B. Broekman
  • 29 maart 2019 Ds. H. Scholing
  • 31 maart 2019 dhr. G. van Vulpen