Adres Foto

Uit de kerkenraad

 

Naar aanleiding van kerkenraad in Januari 2020

 

Welkom en opening
Door Marco van der Veen. Hij leest een aantal Bijbelteksten waarin de gemeente als een familie wordt weergegeven en gaat vervolgens voor in gebed.

Verdiepingsmoment
Door ds. Broekman. Thema: “De slag om het hart”. Hij gaat in op de secularisatie en kerkverlating. De meeste rapporten die uitkomen over dit onderwerp zijn bijna altijd gebaseerd op cijfers, want dat is relatief eenvoudig te meten. Echter alleen maar uitgaan van cijfers doet de zaak tekort, maar wat is wel de kern van de zaak. Mensen zitten nog wel in de kerk, maar God wordt gezien als een soort wegenwacht, pas als we een probleem hebben, roepen we Hem erbij. Dat komt over als “consumentisme”. Augustinus heeft dit destijds al aangekaart. Het “saeculum” (waar het woord secularisatie van afstamt) is de tijd tussen de val van Adam en de voleinding der tijden. Secularisatie is het proces waarbij het maatschappelijk leven zich steeds meer gescheiden ontwikkelt van de kerk en het geloof. Secularisatie is een verkeerd verlangen, is de wereld, die aan ons trekt. Het is onze keus, de keus van ons hart. Waar richten we ons verlangen op, de werelds zaken (?); carrière maken, de mooie auto, vakanties, festivals, feestvieren, etc. Of richten we ons verlangen op God? We moeten dus werken aan het verlangen, het verlangen naar God! Dit is voor heel veel mensen heel lastig concurreren. Maar wel een keuze, die je zelf kunt/moet maken!

 

Logo
De taakgroep Communicatie is bezig met het communicatieplan voor de gemeente. Dit houd ook in dat we ons logo en website willen aanpassen aan deze tijd en vooral de toekomst. Eerste voorstellen hiervoor zijn ontwikkeld en zijn aan de kerkenraad voorgelegd. Hier is input op gegeven, waar de taakgroep weer verder mee kan.

 

Verslagen
Naar aanleiding van de verslagen
 Pastoraat. Het stoppen van Hans Lowijs geeft wel meer druk op het Pastoraat. Het transitie team is druk bezig met de invulling van het Pastoraal Zorgteam en Pastoraal Bezoekteam. Maar nu is wel het moment gekomen om de procedure en vacature kerkelijk werker weer op te starten. Een nieuwe kerkelijk werker zal een jaarcontract krijgen. Dus geen risico in die zin voor onze organisatie. Met het voorstel om deze actie in te zetten stemt de kerkenraad in. Voorzitter zal profiel completeren en publicatie organiseren
 KRM actie kerkbalans. Robert geeft een toelichting. De tussentijdse actie voor d’Olthof heeft een bedrag van rond de € 7.000,- opgeleverd, een mooi begin. Er zal t.z.t. een plan worden gemaakt voor de inrichting van de Olthof, om te zien of we nog meer acties moeten houden al naar gelang de wensen.
 Christelijke muziekvereniging “Music Adore” uit Nieuwleusen wil graag 21 juni a.s. muzikale medewerking verlenen aan onze ochtenddienst.
De kerkenraad gaat akkoord.
 Nieuw ingekomen Syrisch gezin, de familie Awel. Het zijn Syrisch Orthodoxe Christenen, de oorspronkelijke volgelingen van Paulus. Gradus Bekendam vertelt dat er al veel zaken voor de familie worden gedaan. Heel mooi om ze het gevoel te geven dat ze er bij horen en ze willen zelf ook heel graag onderdeel uitmaken van de gemeenschap. Geertje Broekman heeft de preek vertaald in het Engels en Arabisch. Ook Marije Schaafsma heeft haar hulp aangeboden hierbij. De familie Awel is ook op bezoek bij de familie Woortman geweest, waar ze de geiten boerderij hebben bekeken. De eerste kennismaking met het dorp en onze gemeente verloopt erg goed.

 

Voortgang Transitieteam
 Taakgroepen – Het Transitieteam is al in vergevorderd stadium met de invulling. Zodra dit duidelijk is wordt het meegedeeld.
 Kringen – 70 deelnemers, en dat is een mooie grote groep, zijn verdeeld over 6 kringen. Er is een bijeenkomst geweest voor kringleiders om de start zo goed mogelijk te laten verlopen. Er is door ds. Broekman en Zeger Wijnands materiaal ontwikkeld om invulling aan de avonden te geven. Het ziet er allemaal heel positief uit.
 Organisatie Kerkenraad, voorstel naar aanleiding van openstaande punt inzake taakgroep KRM in het document “Organisatie kerkenraad HG Zuidwolde 2019-11”. Toelichting door Marco namens het transitieteam: Doel is om tot een kleinere kerkenraad te komen, die voldoet aan de kerkorde van de PKN met daarin twee Ouderling-kerkrentmeesters en twee Diakenen. Over de overige functies in de beoogde taakgroepen wordt een voorstel gedaan door het transitieteam. Dit gaat over de functie van ambtsdrager en/of niet-ambtsdrager in de taakgroepen en de eventuele wijze van aangesteld worden in de gemeente. Hierop volgde een discussie. Er wordt nog geen consensus gevonden. De uitkomst van de discussie neemt het transitieteam mee en gaat een nieuw voorstel formuleren.

 

Verkiezingen 2020 en huidige vacatures
 (evt. kerkelijk werker / Diaconie / KRM / Ouderlingen / Jeugdouderling)
 Stap 1 is om helder te krijgen wie door gaat in zijn huidige functie, van de mensen waarvan het nog niet definitief is zal de scriba het navragen.
 Stap 2 de functies in de taakgroepen benoemen. Het transitieteam zal met een voorstel komen over de organisatie van Diaconie, College van Kerkrentmeesters, Pastoraat, Kind & Jeugdwerk, Diensten & Onderwijs. Dit zal aan de kerkenraad worden voorgelegd en akkoord voor worden gevraagd.
 Stap 3 de lijst van potentiele kandidaten opzetten – Lijsten in de hal om namen van kandidaten te melden
 Stap 4 de kandidaten gaan benaderen – wie benadert wie? Dit zal na voorgaande stappen vanuit de kerkenraad georganiseerd worden.

 

Kerkblad Bij-Een
In de vergadering worden een aantal geformuleerde vragen over het gezamenlijke kerkblad besproken. De afgevaardigden van de hervormde kerkenraad (voorzitter en scriba) willen de uitkomst van deze discussie met de kerkenraad van de Ontmoetingskerk bespreken, waarna er een gesprek gepland kan worden met de redactie van het kerkblad. De kerkenraad heeft in de vergadering een aantal bespreekpunten op een rij gezet.

 

Gedenksteen bij overlijden
Het voorstel van Greetje Schaap om al bij de bijschrijving in het Gedachtenisregister een gedenksteen neer te leggen en deze mee te geven in de Gedachtenisdienst in november, wordt door de kerkenraad aangenomen. De steen komt in de nis bij het Gedachtenisboek te liggen.

 

Sluiting
Door Marco van der Veen met gebed.

Erediensten
  • 21 februari 2020 Mw. R. Stoter
  • 23 februari 2020 Ds. A.B. Broekman
  • 28 februari 2020 Ds. B. Gras
  • 1 maart 2020 ntb
  • 6 maart 2020 Dhr. K. Jonkman