Adres Foto

Uit de kerkenraad

 

Verslag van de online vergadering van de kleine kerkenraad in mei 2020

 

 

Welkom

Welkom en opening door voorzitter Marco, uit “Iedere dag met God”: De Heilige Geest helpt ons bidden’, vervolgens gaat hij voor in gebed.

 

Rondje stand van zaken

 

Kerkrentmeesters

 • Financieel wordt de gemeente geraakt door de corona crisis. Verminderde inkomsten vanuit de diensten (collecteren) is een van de voornaamste redenen en blijft fors achter. Het digitaal innen van collectes wordt onderzocht. Dit geldt uiteraard ook voor de diaconie. E.e.a. wordt onderzocht.
 • Het college tracht de kosterswoning weer voor de verhuur gereed te maken en bekijkt diverse opties.
 • Het nodige onderhoud is/wordt aan de kerk gedaan. In de kerkzaal zullen schilderwerkzaamheden plaatsvinden. Koster Arthur van Enkhuijzen pakt dit op en coördineert het. Er zijn vrijwilligers die willen helpen.

 

Diaconie

 • Voor de Pinksteren gaat de diaconie een kaartenactie houden.

 

Pastoraat

 • Dit gaat momenteel vanwege de corona situatie volledig telefonisch, het kan nu even niet anders.
 • Door de corona crisis is er gestart met het informeren van de gemeente via nieuwsbrieven. Deze worden per mail verstuurd en worden in papieren versie bij de bij oudere gemeenteleden bezorgd.

 

COVID-19 Dienstenteam

 • Direct na het uitbreken van de corona crisis is het COVID-19 Dienstenteam opgezet. Doel van het team is het organiseren van de onlinediensten en de informatievoorziening hier rondom en dit verloopt tot nu toe naar tevredenheid. Het team ontpopt zich onder leiding van Zeger Wijnands als de voorloper van de nieuwe Taakgroep Diensten & Onderwijs.
 • Vanuit Jeugdwerk wordt door Rianka gekeken wat we voor de jeugd kunnen doen, ook in relatie tot de huidige online diensten. Hierbij willen we de jeugd vooral zelf betrekken en met hen bezien hoe zij onderdeel van onze gemeente willen en kunnen zijn.
 • De overheidsmaatregelen worden nauwkeurig gevolgd en eventuele wijzigingen in de opzet van de erediensten zullen aan de kerkenraad worden voorgelegd vanuit het team.

 

Mededelingen ds Broekman.

 • Een vraag die ds. Broekman en ons ook bezig houdt, hoe gaan we verder met de Kringen? Deze waren net opgestart en door de corona is dit vervelend onderbroken. Met de betrokken mensen die de opstart van de kringen hebben georganiseerd wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn van het kringwerk, gegeven de huidige omstandigheden. Ds. Broekman neemt daar ook zaken van mee in de erediensten en overdenkingen en geeft vragen mee om gezamenlijk te bespreken in de kringen. Tevens hopen we dat door de versoepeling die nu optreedt er weer ruimte komt om elkaar fysiek te ontmoeten na 1 juni.

 

Visie, Beleid en Organisatie

 • Aan de hand van de visie, missie en identiteit van de gemeente, die is opgesteld in het kader van WGO (Waarderende Gemeente Opbouw), zal door de kerkenraad een vervolg gegeven moeten worden in de vorm van een nieuw beleidsplan 2020-2025, dat zal dienen als richting voor onze gemeente(ontwikkeling).
 • Bij nieuw beleid past ook een logo. Een logo dat past bij onze kerk en uitstraling en wat willen zijn (identiteit). Ook hier wordt aan gewerkt door de taakgroep Communicatie en in de volgende grote kerkenraad zal hierover een vernieuwd voorstel worden gedaan.

 

Verkiezingen 2020

 • De vacature voor kerkelijk werker is uitgesteld gezien de huidige corona situatie. De 6 sollicitanten zijn door de scriba geïnformeerd. We pakken dit op zodra de situatie zich daar voor weer leent.
 • Voor de overige vacatures worden nog mensen gezocht. Meldt u aan als u ook graag iets wilt doen binnen het kerkelijke gebeuren. We willen uw talenten graag benutten.
 • Gelukkig hebben we een paar mensen bereid gevonden om onze organisatie vorm te geven en mee te helpen. Maar daarmee zijn we er echter nog niet. Dus schroom niet en meldt u aan bij de scriba. Email: scriba@hervormdzuidwolde.nl

 

Gemeenteavond

 • We zouden graag in oktober wederom een gemeenteavond houden. We hopen dat we dan in een grotere groep weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Dit blijft echter gezien de corona situatie onduidelijk of dat gaat lukken.

 

Vakantie Bijbel Week

 • We adviseren de commissie om de Vakantie Bijbel Week, hoe spijtig ook, dit jaar niet door te laten gaan! Gelet op de RIVM richtlijnen en de ontwikkelingen achten wij het niet raadzaam.

 

Kerkenraad

 • 2 juni collegevergaderingen
 • 9 juni indien nog nodig (ter voorbereiding op de grote kerkenraad) kleine kerkenraad
 • Voor de grote kerkenraad is een datum gepland, nl. dinsdag 16 juni as. We zullen t.z.t. bekijken of dit een fysieke kerkenraad of een online kerkenraad wordt mede gezien de corona situatie.

 

Sluiting door ds Broekman met gebed.

 

Erediensten
 • 31 mei 2020 Ds. A.B. Broekman: online
 • 7 juni 2020 Ds. A.B. Broekman: online
 • 14 juni 2020 Ds. A.B. Broekman: online
 • 21 juni 2020 Ds. A.B. Broekman: online
 • 28 juni 2020 Ds. A.B. Broekman: online